بصیر در یک نگاه

 
 

زمینه های فعالیت 

چشم انداز 

ﺑﺼﻴﺮ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ در ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻨﺎوری های هوایی، ﻓﻀﺎیی و ژئوفیزیکی  در ﻛﺸﻮر ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮده و در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﻴﺸﺮو و راﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ

تیم بصیر