افتخارات

1- عضویت در ISPRS

 

2- عضویت در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی 

 

 

3- کسب مجوز دانش بنیان