همکاری با دانشگاه شیراز

در این پروژه که به درخواست شهرداری شیراز و دانشگاه شیراز انجام شد برای محدوده شهری شیراز به مساحت 540 کیلومتر مربع تصاویر ماهواره WorldView-3 خریداری شدند. این تصاویر دارای 8 باند مالتی اسپکترال و یک باند پانکروماتیک بودند که جمعا 9 باند طیفی را فراهم می­آوردند. علاوه بر این رزولوشن مکانی این تصاویر 30 سانتی­متر است که بهترین تصویر ماهواره­ای تجاری از لحاظ رزلوشن مکانی می­باشد.