کشف حریق در جنگل ها

در این پروژه که با سازمان جنگل ها و مراتع کشور صورت پذیرفت از تصاویر ماهواره ای جهت کشف حریق در جنگلها و مراتع استفاده شد.